jest obecnie pusty...
  • Strona główna
  • O firmie
  • Regulamin
  • Kontakt
  • Sposób płatności i dostawy

 

REGULAMIN

 

PROPACK.PL to sklep internetowy, dostępny w domenie www.propack.pl , prowadzony przez "SINVEST.PL" Sebastian Proszowski, Strzałków ul. Kochanowskiego 12B , 97-500 Radomsko NIP: 772-220-60-16, REGON: 100088635 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Radomsko w dniu 03.10.2005r. pod numerem 962. 


1. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie propack.pl, telefonicznie oraz poprzez e-mail biuro@propack.pl.

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania z propack.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w propack.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na propack.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@propack.pl, w którym znajdzie się oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w propack.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”, której przedmiotem są usługi świadczone przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”, na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w propack.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z propack.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w propack.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych propack.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub transportem własnym propack.pl W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów z magazynu propack.pl pod adresem: Strzałków ul. Kochanowskiego 12B, 97-500 Radomsko.

 

8. Koszty dostawy obejmują obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 30 kg. 

 

9.  Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody. 

 

10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” dotycząca zakupu danego produktu w propack.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w propack.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 

11. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach propack.pl, „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

12. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w propack.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 -- przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 -- przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku

 

Dane do wpłaty: SINVEST.PL Strzałków ul. Kochanowskiego 12B 97-500 Radomsko

 

Wybierając przedpłatę na konto, należną kwotę powiększoną o koszty wysyłki należy przelać na jedno z poniższych kont: P.K.O. Inteligo: 86102039580000960200860015 lub mBank: 59114020040000310235933419 Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

13. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w propack.pl, „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

14. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

15. Na każdy produkt dostępny w propack.pl udzielna jest gwarancja na okres 24 miesięcy.

16. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” nie odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

17. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres biuro@propack.pl, lub w formie pisemnej na adres „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” podany w górnej części Regulaminu.

 18. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” albo „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

 

19. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

                        

20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

 

21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu propack.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu propack.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

22. Podane przez Klientów dane osobowe „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w propack.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w smeble.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o propack.pl. 

 

23. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach propack.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w propack.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

24. Klient  przy pierwszym logowaniu w propack.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”

 

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” w ramach propack.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem propack.pl. 

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w propack.pl jest „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”

 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów propack.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklepu w zakresie propack.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach propack.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 

6. Klienci mogą przeglądać propack.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w propack.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski”. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z smeble.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep danych osobowych innemu niż „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep administratorowi danych.

 

11. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa„SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklepu. lub też gdy „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w propack.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

12. Dodatkowo, okazjonalnie, „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty propack.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

13. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

14. „SINVEST.PL Sebastian Proszowski” stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z propack.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z propack.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
„SINVEST.PL Sebastian Proszowski”

Strzałków, ul. Kochanowskiego 12B

97-500 Radomsko

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. pudełka, worki, etc. wykonywane na wymiar podany przez Klienta)

 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

„SINVEST.PL Sebastian Proszowski”

Strzałków u. Kochanowskiego 12B

97-500 Radomsko

biuro@propack.plJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ................................................................................................., numer oferty..............................................................................................................
Data zawarcia umowy to..........................................................................., data odbioru ...................................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres..............................................................................................................
Data................................................................................................................

 

Ładowanie...